Projektstöd & vibrationsmätning Kv Grönskär och Kv Söderarm, Stockholm

Projektdata

Projektstart:
Byggkostnad:

Beställare och anlitade företag

Projektbeskrivning

Nybyggnad av två nya bostadskvarter vid Kärrtorp tunnelbanestation. I samband med uppförandet av de nya kvarteren har vibrationsalstrande markarbeten utförts i form av sprängnings, – schaktnings, – packnings – och spontningsarbeten i tätbebyggt område.

Westberg har agerat projektstöd, utfört för- och efterbesiktningar av närliggande hus, vibrationsmätningar och skadeutredningar.

Vi har även samordnat information till SL och utfört för- och efterbesiktning och vibrationsmätning på deras tunnelbaneperrong då sprängningsarbeten utförts inom 10 meter från tunnelbanespåret.

Vi har även plockat fram accelerationskrav på vibrationskänslig utrustning (medicinsk utrustning) och hanterat vibrationers påverkan på den elektroniska utrustningen.