Besiktning vid markarbeten

I samband med att omgivningen utsätts för störningar såsom sprängning, pålning, packning och andra markarbeten uppstår frågor om hur byggnader, hus och anläggningar påverkas. För att kontrollera inverkan av vibrationsalstrande verksamheter utförs normalt för- och efterbesiktningar.

Besiktningen grundar sig på SS 460 48 60 ”Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet som sprängning och packning med mera.

Vid en förbesiktning noteras och protokollförs eventuella defekter i väggar, golv, tak, samt fasader. Protokollet används sedan som underlag vid efterbesiktningen.

Kontakta oss för besiktning

REFERENSER

Besiktning vid sprängning – vi kontrollerar både före och efter

Före sprängningsarbeten genomför vi en förbesiktning som påvisar om det förekommer defekter i byggnadens olika delar som grund, väggar, golv och tak eller i byggnadens fasad. Genom att dokumentera byggnadens skick före det att sprängning eller andra vibrationsalstrande arbeten påbörjas så har du ett underlag som kan användas som grund för utvärdering av byggnadens status innan arbetet påbörjas.

Med utgångspunkt i protokollet från förbesiktningen kontrollerar vi sedan byggnaden eller anläggningen efter sprängning eller markarbete. Dels för att se om det uppkommit någon ny skada eller om en tidigare upptäckt skada har förvärrats.

Vi rekommenderar även att ni beställer en riskanalys när ni planerar att genomföra arbeten som alstrar markvibrationer såsom sprängning, pålning eller andra former av markarbeten. Denna bör göras inför besiktningen.

Vad händer om skador upptäcks?

Om vi redan i förbesiktningsskedet upptäcker skador som kan leda till att en byggnad eller anläggnings statik påverkas så kan vi komma att avråda från att en sprängning görs innan problemet åtgärdas.

Handlar det endast om mindre sprickor eller skador som inte förväntas påverka byggnadens eller anläggningens stabilitet så dokumenteras dessa noga för att ha som underlag inför efterbesiktningen. Det går då enkelt att bevisa om sprängningen har orsakat ytterligare skador.

Skulle skador upptäckas vid besiktning efter en sprängning så blir detta dels en fråga för försäkringsbolag men givetvis också för fastighetsägaren att snarast vidta åtgärder för att återställa byggnaden.