Besiktning vid markarbeten

I samband med att omgivningen utsätts för störningar så som sprängning, pålning, packning och andra markarbeten uppstår frågor om hur byggnader, hus och anläggningar påverkas. För att kontrollera inverkan av vibrationsalstrande verksamheter utförs normalt för- och efterbesiktningar.

Besiktningen grundar sig på SS 460 48 60 ”Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet som sprängning och packning med mera.

Vid en förbesiktning noteras och protokollförs eventuella defekter i väggar, golv, tak, samt fasader. Protokollet används sedan som underlag vid efterbesiktningen.

Kontakta oss för besiktning

REFERENSER