Riskanalys

En inledande riskanalys för vibrationsalstrande arbeten såsom sprängning, pålning och andra markarbeten skapar förutsättningar för att ett projekt drivs på ett så säkert sätt som möjligt, bland annat genom förslag till kontrollåtgärder.

En väl genomförd riskanalys är ett bra verktyg för er som beställare. Med en riskanalys får ni i ett tidigt skede kännedom om vilka risker som arbetet ni planerar medför. På så vis kan fortlöpande omgivningskontroller minimera riskerna för oönskade förändringar.

Riskerna kommer också att minska för tvister och skadeståndskrav.

I vår riskanalys ges råd om vilka besiktningar och mätningar som behöver genomföras, vilka restriktioner och gränsvärden som gäller, samt hur närboende och andra berörda i omgivningen ska informeras. 

Vid upprättandet av riskanalysen arbetar vi standardiserat enligt Svensk Standard 460 48 66 och Svensk Standard 02 52 11.

En riskanalys omfattar:

  • inventering och redovisning av byggnader, anläggningar, utrustning och störningskänslig verksamhet/utrustning
  • restriktioner för markvibrationer och luftstötvågor
  • förslag på lämpliga mätpunkter för vibrationskontroll
  • förslag på vibrationsisolering
  • förslag på besiktningsomfattning
  • provtryckning av rökkanaler.
Kontakta oss för riskanalys

Riskanalys vid sprängning

Sprängningsarbeten utgör alltid en risk och kan orsaka skador på byggnader, anläggningar, berggrund och mark i närheten av området där sprängningarna genomförs. Det finns även risk för personskador och lös egendom om man inte vidtar tillräckliga skyddsåtgärder eller utför arbetet felaktigt. Vår riskanalys ger er en tydlig överblick på riskerna med de planerade sprängningsarbetena och en detaljerad plan för åtgärder som krävs för att kunna utföra arbetet på ett säkert och lagenligt sätt.

Sprängning kan ge upphov till effekter ganska långt från själva arbetsområdet, inte minst i form av ljud som kan påverka omgivningen. Det är därför viktigt att närliggande verksamheter får information om planerad sprängning i god tid i förväg. Många gånger ställs det också krav på rejäla skyddsavstånd, vilket kan medföra krav på avstängning av exempelvis trafik. Det är därför viktigt att beställa riskanalys för sprängning i god tid innan ett arbete påbörjas för att kunna söka erforderliga tillstånd.

Därför ska ni beställa en riskanalys

En riskanalys ger er god information om de risker som planerat arbete riskerar att medföra samt de åtgärder som kan krävas i respektive fall. Det kan exempelvis handla om risk för skador på närliggande byggnader, anläggningar och utrustning eller störningar som påverkar känslig verksamhet eller utrustning i närheten. Det finns många gånger krav på att minimera vibrationer vid arbete för att inte överstiga satta gränsvärden och även att vidta åtgärder för att undvika skador på egen eller andras egendom.

Med vår riskanalys får ni en tydlig sammanställning av vad ni behöver göra för att kunna utföra arbetet på ett säkert och lagenligt sätt. Vi ger förslag på hur och var vibrationsmätningar bör göras för att hålla er inom de satta gränserna, hur vibrationer kan isoleras och vilka besiktningar som rekommenderas för att få en heltäckande översikt på de risker och utmaningar som finns i just ert projekt.

BOKA RISKANALYS HÄR

REFERENSER