Riskanalys

En inledande riskanalys för vibrationsalstrande arbeten så som sprängning, pålning och andra markarbeten skapar förutsättningar för att ett projekt drivs på ett så säkert sätt som möjligt, bland annat genom förslag till kontrollåtgärder.

En väl genomförd riskanalys är ett bra verktyg för er som beställare. Med en riskanalys får ni i ett tidigt skede, kännedom om vilka risker arbetet ni planerar medför och på så vis kan fortlöpande omgivningskontroller minimera riskera för oönskade förändringar.

Riskerna kommer också att minska för tvister och skadeståndskrav.

I vår riskanalys ges råd om vilka besiktningar och mätningar som behöver genomföras, vilka restriktioner och gränsvärden som gäller, samt hur närboende och andra berörda i omgivningen ska informeras. Vid upprättandet av riskanalysen arbetar vi standardiserat enligt Svensk Standard 4604866 och Svensk Standard 02 52 11

Riskanalysen omfattar

  • inventering och redovisning av byggnader, anläggningar, utrustningar och störningskänslig verksamhet/utrustning
  • restriktioner för markvibrationer och luftstötvågor
  • förslag på lämpliga mätpunkter för vibrationskontroll
  • förslag på vibrationsisolering
  • förslag på besiktningsomfattning, provtryckning av rökkanaler.
Kontakta oss för riskanalys

REFERENSER