Skadeutredning

I samband med att omgivningen utsätts för störningar uppstår frågor om hur byggnader och anläggningar påverkas. För att kontrollera inverkan av vibrationsalstrande verksamheter utförs normalt för- och efterbesiktningar.

Besiktningen grundar sig på SS 460 48 60 ”Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.

Vid en förbesiktning noteras och protokollförs eventuella defekter i väggar, golv, tak, samt fasader. Protokollet används sedan som underlag vid efterbesiktningen.

Kontakta oss för skadeutredning

REFERENSER